Phần mềm Usb 2.4G

Phần mềm nâng cấp firmware GM610 USB 2.4G
Phần mềm nâng cấp firmware GM680 USB 2.4G
Phần mềm nâng cấp firmware GM840_GM840PRO USB 2.4G